Insolvenční řízení

Zajišťujeme veškeré úkony spojené s novým insolvenčním řízením platným od 1.1.2008 (zák. č.182/2006 Sb. ve znění novely 362/2007 Sb.)

Kdy je dlužník v úpadku?

Dlužník je podle insolvenčního zákona v úpadku, jestliže má více věřitelů, závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a ty není zároveň schopen splácet. Platební neschopností se rozumí stav, kdy dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtně splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných pohledávek exekucí. Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Po podrobné analýze Vám navrhneme nejvhodnější způsob řešení Vaší situace. O tom, zda na sebe či jiného dlužníka podat či nepodat insolvenční návrh, se poraďte s odborníky.

 

V případě zájmu o naše služby nebo další informace, nás kdykoliv kontaktujte.