Likvidace společnosti (firem)


Příčiny likvidace

Společnosti zanikají z vnějších nebo vnitřních důvodů. Důvodem zániku mohou být ztráty obchodních partnerů, nekonkurenceschopnost, daňové problémy, politické důvody nebo třeba racionální rozhodnutí akcionářů nebo společníků společnosti.


Likvidaci firmy využívají především klienti z různých důvodů a to například:

    - dlouhodobá tíživá ekonomická situace
    - ukončení činnosti z důvodů legislativních změn
    - podnikatelský neúspěchCíl likvidace

Cílem likvidace je, aby byly dle platných předpisů vypořádány všechny majetkoprávní vztahy vůči věřitelům, dlužníkům, státní správě, zaměstnancům a dále snaha o dosažení právně a zákonně čistého ukončení podnikatelských aktivit účetní jednotky.

Likvidace je jedna z forem zrušení společnosti, která bývá mylně spojována s neschopností nebo neúspěchem v podnikání. Podnik však může být úspěšně zlikvidován i tehdy, jestliže žádné problémy nemá, a výnos z likvidace může být pro vlastníky zajímavější než pokračování v podnikání. Při úspěšné likvidaci společnosti bývá dosaženo i likvidačního zůstatku, který je posléze rozdělen společníkům nebo akcionářům. Dosáhnout likvidační zůstatek u společností, které vstoupí do likvidace příliš pozdě, bývá mnohdy velice obtížné a většinou i nemožné.

Cílem likvidace firmy je tedy vypořádání majetkových poměrů zanikajícího podnikatelského subjektu a to bez právního nástupce až po výmaz z obchodního rejstříku.


Pro likvidovanou společnost zajistíme :

    - analýzu stavu společnosti
    - zajištění valné hromady společnosti ( včetně účasti notáře)
    - zajištění osoby likvidátora
    - likvidaci společnosti prostřednictvím likvidátora
    - dražbu majetku likvidované společnosti
    - výmaz společnosti z obchodního rejstříku

O tom, zda rozhodnout o likvidaci společnosti, se poraďte s odborníky. Upozorňujeme, že po Vás nebudeme požadovat žádné poplatky za první konzultaci a analýzu.


Proces likvidace společnosti (postup)

Obchodní zákoník vymezuje "likvidaci nucenou" - nástroj řešící krize obchodních společností v takovém stádiu, kdy jsou tyto již ve skutečnosti "mrtvé" nebo se své smrti značně přiblížily. V úvahu však přichází též "likvidace dobrovolná", která je v praxi využívána mnohem častěji, neboť likvidátora je zpravidla oprávněn jmenovat statutární orgán společnosti (jednatel. představenstvo), na kterého tímto přejde působnost dosavadního statutárního orgánu.


Likvidace je realizována na základě následujícího schématu:

    - jednání s vlastníky o stavu společnosti a jejich dalších představách
    - zmapování společnosti a vstupní analýzy
    - návrh časového harmonogramu likvidace
    - návrh opatření před samotným vstupem do likvidace
    - zajištění notářsky ověřené valné hromady
    - angažování likvidátora a týmu poradců a spolupracovníků
    - zjištění předpokladů k reálnému zpeněžení majetku společnosti
    - vypracování plánu likvidace
    - příprava mimořádné účetní závěrky (při vstupu do likvidace)
    - zajištění mimořádné účetní závěrky
    - samotný proces likvidace
    - předání a převzetí podniku
    - řešení pracovně právních záležitostí, jednání orgány státní správy (FÚ, OSSZ, zdravotní pojišťovny)
    - vymáhání pohledávek, odvod zůstatku likvidace
    - výmaz společnosti z obchodního rejstříku, prodej společnosti, nebo návrh na prohlášení konkursu


Po osobním kontaktu s vlastníky společnosti a analýze stavu společnosti, předložíme návrh postupu likvidace společnosti a ve shodě s vlastníky vybereme osobu likvidátora. Navrhneme Vám odborně zdatného a organizačně schopného likvidátora, který ukončí a vypořádá všechny aktivity společnosti. Likvidátor se stává statutárním orgánem a koná jen činnosti, které vedou k řádnému ukončení všech činností a aktivit dané společnosti. Průběh likvidace probíhá pod kontrolou účetních, daňových a právních poradců, a dalších specializovaných krizových manažerů. Provedeme úkony směřující k vymazání společnosti z obchodního rejstříku.

Zjistí-li likvidátor v průběhu likvidace předlužení likvidované společnosti, podá návrh na prohlášení konkursu.


 

Doba trvání likvidace společnosti

Doba trvání likvidace společnosti se většinou pohybuje v rozmezí 2 - 24 měsíců. O tom, zda rozhodnout o likvidaci společnosti, se poraďte s odborníky. Upozorňujeme, že po Vás nebudeme požadovat žádné poplatky za první konzultaci a analýzu.


Likvidátor

Likvidaci podniku může podle zákona provádět pouze likvidátor.

Postup likvidace podniku vyplývá podle zákona a může jej provádět pouze likvidátor. Tím je osoba, na niž přechází působnost statutárního orgánu v rozsahu omezeném na likvidaci společnosti. Musí se jednat o osobu způsobilou k právním úkonům a interdisciplinárně založenou, neboť jeho práce je velmi rozmanitá.


Obsah práce likvidátora se dá specifikovat do následujících kroků:

    - oznámení a zveřejnění vstupu společnosti do likvidace, přechod pravomocí na likvidátora a registrace likvidace i likvidátora v obchodním rejstříku; společnost označuje název firmy spolu s dovětkem "v likvidaci"; k datu likvidace je sestavována mimořádná účetní závěrka, která předchází den vstupu do likvidace, ke kterému likvidátor sestavuje tzv. zahajovací likvidační rozvahu; faktické předání se realizuje na bázi mimořádné inventarizace


    - sestavení zahajovací likvidační účetní závěrky


    - soupis aktiv a pasiv s akcentem na položky neobsažené v rozvaze


    - sestavení rozpočtu a plánu likvidace


    - řešení pracovněprávních záležitostí


    - jednání s úřady a bankami


    - jednání s obchodními partnery, úpravy, resp. dodatky ke smlouvám


    - prodej majetku (veřejná dražba, veřejná soutěž, přímý prodej, apod.)


    - likvidace pohledávek (odkupem nebo cestou upomínek, osobního jednání apod.)


    - vypořádání odvodů, daní a poplatků


    - splácení úvěrů a vypořádání ostatních věřitelů


    - předložení zprávy o průběhu likvidace v okamžiku, kdy jsou uhrazeny veškeré závazky likvidované společnosti a zbývá pouze likvidační zůstatek


    - návrh rozdělení likvidačního zůstatku mezi společníky a předložení návrhu ke schválení společníkům; k témuž dni je sestavována likvidátorem mimořádná účetní závěrka


    - zpracování zprávy o průběhu likvidace a návrh rozdělení likvidačního zůstatku včetně případného zdanění; likvidátor sestavuje seznam společníků a vyplácí likvidační zůstatek (viz § 75a novely obchodního zákoníku); pokud v období rozdělování likvidačního zůstatku nenastanou žádné výsledkové operace, není nutno sestavovat účetní závěrku ke dni podání návrhu na výmaz z obchodního rejstříku


    -společnost končí výmazem z obchodního rejstříku, likvidátor o něj musí požádat do 30 dnů od skončení likvidace; k tomuto dni sestavuje také konečnou účetní závěrku, která tvoří součást přílohy k žádosti o výmaz z obchodního rejstříku

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.


Důsledky zahájení likvidace společnosti

    - Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena, její vstup do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku, po dobu likvidace se užívá firma společnosti s dovětkem „v likvidaci“.


    - Likvidátora – většinou fyzickou osobu – jmenuje statutární orgán společnosti, není-li zákonem, společenskou smlouvou nebo stanovami určeno jinak, není-li likvidátor jmenován bez zbytečného dokladu, jmenuje ho soud.


    - Je-li likvidátorem právnická osoba, je povinna určit fyzickou osobu, která bude jejím jménem funkci likvidátora vykonávat.


    - Na likvidátora přechází působnost statutárního orgánu – jednat jménem společnosti, je-li jmenováno více likvidátorů a není stanoveno něco jiného, má tuto působnost každý likvidátor samostatně.


    - Likvidátor jedná jménem společnosti pouze ve smyslu úkonů, které směřují k likvidaci společnosti: plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků, vykonává práva společnosti.


    - Nové smlouvy může likvidátor uzavírat pouze v souvislosti s ukončením nevyřízených obchodů, nebo je-li to potřebné k zachování majetku společnosti, jedná ve věci zápisu do obchodního rejstříku


    - Na návrh osoby, která má právní zájem, může soud likvidátora odvolat, v případě, že porušuje své povinnosti a nahradit ho jinou osobou.


    - Odměnu likvidátora určuje ten, kdo ho jmenoval


    - Zjistí-li likvidátor předlužení společnosti, podá bez zbytečného odkladu návrh na prohlášení konkursu


    - Likvidátor oznámí vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům (zejména vůči věřitelům, jejichž pohledávky jsou vedeny v účetnictví podnikatele), je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit nejméně dvakrát za sebou s alespoň dvoutýdenním časovým odstupem rozhodnutí o zrušení společnosti s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce – v Obchodním věstníku dle § 769 Obch. Z.


   - V uvedené lhůtě nemůže být likvidace ukončena, a pohledávku lze uplatnit kdykoliv do zániku společnosti. Pokud věřitel takto pohledávku neuplatnil a likvidace skončí, aniž byl na takovou pohledávku brán zřetel, zůstává věřiteli právo domáhat se pohledávky na společnících z titulu ručení dle § 56 odst. 6.


    - Po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace sestaví likvidátor zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení majetkového zůstatku (tzv. likvidační) a předloží ji příslušnému orgánu ke schválení.


    - Každý společník, který by s návrhem rozdělení likvidačního zůstatku nesouhlasil, se může domáhat, aby soud přezkoumal výši podílu na tomto zůstatku, který má obdržet, toto práva musí společník uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy byl likvidační zůstatek projednán.


    - Společníkům je jejich podíl na likvidačním zůstatku vyplácen teprve po té, co jsou uspokojeni všichni věřitelé, kteří včas přihlásili své pohledávky


    - Likvidace končí rozdělením likvidačního zůstatku, likvidátor taktéž sestaví seznam společníků, kterým vyplatil podíl na likvidačním zůstatku.


    - Do 30 dnů po skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku.


    - Likvidaci je možné obnovit rozhodnutím soudu v případě, že se objeví nový majetek společnosti či potřeba jiných nezbytných opatření.

 

V případě zájmu o naše služby nebo další informace, nás kdykoliv kontaktujte.