Řešení úpadku | konkurz


Způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v novém insolvenčním řízení se rozumí

   I.      konkurz
   II.     reorganizace
   III.    oddlužení
   IV.    zvláštní způsoby řešení úpadku, které tento zákon stanoví pro určité subjekty nebo pro určité druhy případů.

Po podrobné analýze Vám navrhneme nejvhodnější způsob řešení Vaší situace.

Dle § 244 Konkurz je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají.


Hrozící úpadek | možnost záchrany

Konkurzní řízení bylo dle úpravy do roku 2008 možné zahájit až v okamžiku, kdy se dlužník ocitl v úpadku. Nový insolvenční zákon umožňuje dlužníku reagovat již v době, kdy úpadek teprve hrozí.

Lze-li důvodně předpokládat, že nebudete schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých dluhů (jste tedy v situaci hrozícího úpadku), můžete mj. sám „na sebe“ podat insolvenční návrh. Tímto včasným odborným zásahem - zvláště pokud budete spolupracovat od počátku se svými věřiteli a snažit se dojít s nimi k dohodě - se zvyšují šance na nelikvidační způsob řešení úpadku a také na jeho překonání.


Funkce insolvenčního správce

Insolvenční správce zejména dle § 246 vystupuje vůči dlužníkovým zaměstnancům jako zaměstnavatel, zajišťuje provoz dlužníkova podniku, vedení účetnictví a plnění daňových povinností.


Účinky prohlášení konkurzu

Prohlášením konkurzu se přerušuje likvidace právnické osoby, končí nucená správa. Další účinky prohlášení konkursu na Vaše podnikání (např. na společné jmění manželů, předkupní právo, nesplatné pohledávky, zástavní právo a další) s Vámi rádi probereme osobně.

Nepostačuje-li majetek dlužníka k úhradě nákladů konkursu, soud návrh na prohlášení konkursu zamítne pro nedostatek majetku a zároveň podá návrh na výmaz dlužníka z obchodního rejstříku.

O tom, zda na sebe podat či nepodat insolvenční návrh, se poraďte s odborníky. Upozorňujeme, že po Vás nebudeme požadovat žádné poplatky za první konzultaci a analýzu.

 

Oddlužení  ( fyzických osob nepodnikatelů )

Mnoho lidí v současné době místo pořizování věcí za hotové dává přednost koupi na dluh. Rodiny se stále častěji dostávají do situace, kdy nejsou schopny splácet své dluhy. Pak obvykle nastává vymáhání pohledávek a exekuční řízení. Nestačíte splácet dluhy? Požádejte soud o oddlužení.

Dlužník, který není podnikatelem, může insolvenčnímu soudu dle § 389 insolvenčního zákona navrhnout, aby jeho úpadek nebo jeho hrozící úpadek řešil tzv. oddlužením.

V procesu oddlužení jde pouze o dluhy, které nejsou zajištěné, to znamená, že nejde o hypoteční úvěry, leasing apod. Jde o dluhy vyplývající z kreditních karet, splátkového prodeje, spotřebitelských úvěrů, hotovostních úvěrů apod.

Pokud se tedy dostanete do situace, kdy už nejste schopen věřitelům splácet své závazky, obraťte se s naší pomocí na soud s žádostí o oddlužení. K žádosti společně vypracujeme plán, podle kterého obdrží všichni nezajištění věřitelé minimálně 30 % jejich pohledávek. Soud pak přezkoumá, zda je váš záměr uskutečnitelný a rozhodne o případném oddlužení.

Po zaplacení alespoň 30% pohledávek uvedených ve splátkovém kalendáři a splnění všech podmínek vás soud zbývajících závazků zbaví! Dlužníkovi jsou tedy smazány všechny dluhy z minulosti až do okamžiku schválení oddlužení.

Jestliže soud rozhodne, že je oddlužení možné, mohou si věřitelé vybrat jeden z dvou postupů. V prvním případě odsouhlasí váš návrh splátkového kalendáře a ponechají vám veškerý váš majetek. Druhou možností je nepřistoupení na váš návrh a následný prodej vašeho majetku. V případě, že si nezajištění věřitelé v hlasování nevyberou, jednu z variant vybere soud. Pokud bude rozhodnuto o splátkách, je výše jednotlivých měsíčních částek nastavena tak, aby dlužníkovi zbývalo jen na uživení sebe a své rodiny a na zajištění všech základních potřeb. Pomůžeme Vám se sepsáním návrhu na povolení oddlužení, s povinnými přílohami k návrhu a se samotným podáním na příslušný soud tak, aby nebyl návrh odmítnut.


Reorganizace (zachování provozu dlužníkova podniku)

Reorganizací se dle § 316 nového insolventního zákona rozumí zpravidla postupné uspokojování pohledávek věřitelů při zachování provozu podniku, zajištěné opatřeními k ozdravění hospodaření tohoto podniku podle insolvenčním soudem schváleného reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho plnění ze strany věřitelů.

Pokud je to možné a žádoucí, umožní soud podnikateli řešení jeho úpadku reorganizací - toto řešení má přinést věřitelům vždy lepší výsledek než konkurs. Reorganizace nabízí celkové hospodářské ozdravení dlužníka a rozumné uspořádání jeho vztahů s věřiteli. Reorganizace se nesnaží udržovat zaměstnanost nebo sledovat jiné sociální účely. Reorganizace je sice možná pouze u velkých podniků, jejichž obrat přesáhne za poslední účetní období 100 milionů korun nebo které zaměstnávají více než 100 lidí, nicméně zákon nebrání dohodě dlužníka s věřiteli, že se tyto limity nepoužijí.

Rozhodnutím o povolení reorganizace se pozastavuje výkon funkce valné hromady nebo členské schůze dlužníka a místo valné hromady nebo členské schůze dlužníka rozhoduje v její působnosti insolvenční správce.Připravíme pro Vás Reorganizační plán v souladu s § 341, který vymezuje právní postavení dotčených osob v důsledku povolené reorganizace, a to na základě opatření sledujících ozdravení provozu dlužníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli.

Jakými prostředky provést Reorganizaci Vám rádi poradíme. Rovněž připravíme soudem vyžadovanou zprávu o reorganizačním plánu, která musí obsahovat dostatečné informace o návrhu reorganizačního plánu. Součástí této zprávy je reorganizační plán nebo jeho shrnutí a zhodnocení jeho dopadu na věřitele v souladu s § 343.

Za určitých okolností může soud rozhodnout o přeměně reorganizace v konkurs. Provedeme Vás Reorganizací od přípravy Reorganizačního plánu, přes jeho schválení soudem až po jeho plnění a následné „oživení“ Vašeho podniku. O tom, zda na podat či nepodat návrh na reorganizaci, se poraďte s odborníky.


Moratorium  ( ochrana před věřiteli )

Jste-li podnikatelem (fyzická OSVČ nebo právnická osoba), můžete v krátké lhůtě po zahájení insolvenčního řízení (nebo již před ním, jste-li v situaci hrozícího úpadku) požádat soud o tzv. moratorium (ochranu před věřiteli).

Moratorium poskytuje dlužníkovi dočasnou ochranu před věřiteli a před možným rozhodnutím o úpadku, zejména však poskytuje prostor pro překonání úpadku nebo pro dosažení dohody s věřiteli.


Jak moratorium chrání dlužníka?

V době trvání moratoria nelze:

    - prohlásit úpadek
    - dlužník může přednostně hradit ty dluhy, které bezprostředně souvisejí se zachováním provozu jeho podniku
    - dlužník je chráněn před vypovězením smluv na dodávky energií a surovin, jakož i dalších smluv o dodávkách zboží a služeb

Cílem moratoria je v tomto ohledu tedy snaha o udržení běhu podniku, a to i na úkor rovného postavení všech věřitelů.

 

- dále také:

Krizové poradenství

Neoprávněný konkurz
Konsolidace, revitalizace, sanace
Likvidace společnosti

Proces likvidace
Funkce likvidátora
Důsledky zahájení likvidace
Insolvenční a konkursní řízení

Konkurz
Oddlužení
Reorganizace
Moratorium

 

 

Schéma úpadkové právo ( viz. obr. )